Škola

Další projekty

2023 - 2024

Projekt:

Modernizace kmenových tříd na ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem realizuje projekt s názvem „Modernizace kmenových tříd na ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.“, reg. č. 24/006/19210/120/091/000063.  Projekt byl  vypracován ve spolupráci s MAS PODBRDSKO, z.s., je podpořen v rámci Výzvy č. 5 MAS a je spolufinancován z Programu rozvoj venkova. Předmětem projektu je modernizace nevyhovujícího technického vybavení kmenových učeben. V současné době je kladem velký důraz na využívání digitálních technologií a zvyšování digitálních kompetencí u žáků. V kmenových třídách jsou využívány pro větší názornost při výuce interaktivní tabule s dataprojektorem. Životnost dataprojektorů je omezena, snižuje se svítivost a ostrost promítaného obrazu. Při zhoršené svítivosti je namáhán dětský zrak.
Cílem projektu je pořízení 3 nových laserových dataprojektorů k interaktivním tabulím ve třech kmenových třídách na 1. stupni a pořízení interaktivního monitoru do jedné třídy na 2. stupni ZŠ. Interaktivní monitor je způsobem ovládání vhodný pro starší žáky. Do dvou tříd pořídíme nové počítače pro učitele.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

 

2022 - 2023

Projekt:

Inovace povrchu učeben ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

 

Plakát se základními informacemi ZDE

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem realizuje projekt s názvem „Inovace povrchu učeben ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.“, reg. č. 22/005/19210/120/091/002758.  Projekt byl  vypracován ve spolupráci s MAS PODBRDSKO, z.s., je podpořen v rámci Výzvy č. 5 MAS a je spolufinancován z Programu rozvoj venkova. Předmětem projektu je výměna podlahové krytiny v 7 kmenových třídách. Realizace projektu zahrnuje odstranění starých lin, případné vyrovnání povrchu nivelací a pokládku  podlahové krytiny speciálně vyvinuté pro školní třídy, s odolností proti poškrábání pohyblivým nábytkem, moderním designem a jednoduchou, nenáročnou údržbou. Nový povrch přispěje ke zkvalitnění hygienických podmínek, protiskluznost povrchu zvýší bezpečnost. Nová lina budou zdravotně nezávadná, s nízkou emisí těkavých organických látek.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

2021 - 2022

Projekt: Moderní technologie ve vzdělávání 

Náš projekt Moderní technologie ve vzdělávání byl podpořen grantovým programem O2 Chytrá škola.

Projekt je zaměřen na vzdělávání a rozvoj učitelů v oblasti digitálních technologií. Je především reakcí na změny v ŠVP v souvislosti s novým obsahem informatiky. Inovace projektu je v nové formě spolupráce učitelů. Školení aplikací Word, Excel a PowerPoint povede aprobovaná učitelka informatiky. Další workshopy povedou učitelé z našeho pedagogického sboru, kteří umí pracovat s určitou výukovou pomůckou nebo softwarem a jsou ochotni své znalosti předat kolegům (robotické stavebnice, 3D tisk, měřící systém Pasco, jazyková laboratoř, interaktivní nástěnky, testy, kvízy, mobilní aplikace). Po získání základních dovedností plánujeme využít ještě spolupráci se vzdělávacími partnery k rozšíření nabytých dovedností na vyšší úroveň.

 

2020 - 2021

Projekt: Bezpečně v on-line světě 

Náš projekt Bezpečně v on-line světě byl podpořen grantovým programem O2 Chytrá škola.

Projekt má stanoveny čtyři hlavní cíle:

1) Naučit žáky bezpečně zacházet s digitálními technologiemi, bezpečně se chovat na internetu.
2) Prevence kyberšikany
3) Příprava učitelů na bezpečné využití nových digitálních technologií ve výuce
4) Osvěta rodičů

Projekt budeme realizovat celý školní rok a v dalších letech navážeme vhodnými aktivitami v oblastech digitálních technologií, které se budou jevit jako rizikové. Cíle dosáhneme realizací aktivit, ve kterých žáci získají dovednosti, jak se bezpečně a odpovědně chovat na internetu, jak předcházet krizovým situacím v on-line prostředí, popř. jak je řešit, koho požádat o pomoc. Upřednostníme prožitkové a socializační aktivity, interaktivní divadelní představení, praktické hry, modelové situace s ukázkami možných řešení problémových situací. Aktivity budou s žáky realizovat zkušení lektoři ze školicích organizací podporujících Chytrou školu a jedna regionální organizace, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Projekt doplníme i vlastními akcemi, projektovými dny a projekty v jednotlivých předmětech, kdy žáci vytvoří plakáty, prezentace, koláže,... o využití, přínosech, zneužití, problémech on-line prostředí, ze kterých vytvoříme výstavu přístupnou rodičům.
Projekt bude úspěšný, pokud se digitální technologie stanou pomocníkem ke zjednodušení a zpříjemnění vzdělávacího procesu a sníží se počet případů kyberšikany a dalších sociálněpatologických jevů, které souvisí s využíváním online prostředí.

Projekt: Průša pro školy

V září 2020 se naše škola přihlásila do programu, který vyhlásili pro vzdělávací instituce vývojáři a výrobci světoznámých 3D tiskáren ORIGINAL PRUSA. Jejich cílem je zpřístupnit 3D tisk žákům. Splněním podmínek programu získala naše škola 3D tiskárnu zdarma.  

Na projektu spolupracovali naši učitelé společně se správcem sítě. Nejprve jsme absolvovali školení, kde jsme získali znalosti a dovednosti, jak tiskárnu ovládat. V dalším kroku jsme museli vymyslet praktický projekt na téma Modelování a tisk, který bude sloužit dalším pedagogům pro využití při vyučovacích hodinách. Rozhodli jsme se pro tisk dopravních značek. Výsledný projekt přesně popisuje, jak budou žáci při tisku dopravních značek postupovat. Obsahuje přípravnou fázi, kdy si žáci 2. stupně školy udělají přehled, jaké typy dopravních značek znají. Tisknout budou značky trojúhelníkové, kruhové, osmiúhelník, čtvercové, obdélníkové (dodatkové tabule, názvy obcí), zdatnější žáci mohou zkusit kříž před železničním přejezdem. Projekt obsahuje i podrobný postup, jak připravit grafické návrhy značek v programu Tinkercad a soubory se vzorovými 3D modely. Vytisknuté značky budou sloužit žákům 1. stupně pro výuku dopravní výchovy. Pomocí vytisknutých značek budou simulovat různé dopravní situace a řešit je. Základní sadu značek jsme při přípravě projektu vytiskli, další budou tisknout žáci sami při hodinách informatiky.<br> 
3D tisk u žáků rozvíjí kreativitu a vynalézavost, ale zároveň je i učí, jak tyto vlastnosti reálně uplatnit – zkoumat využitelnost, proveditelnost, testovat hranice svých znalostí i možností technologie. Motivuje žáky dotáhnout do konce i delší a komplikovanější projekty. Učí je spolupracovat a aktivně vyhledávat informace. 
 

2018 - 2020

 

Projekt: Praktická environmentální výchova na ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

V roce 2018 jsme zažádali Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na projekt Praktická environmentální výchova na ZŠ J. J. Ryby. V letech 2019 a 2020 v rámci projektu došlo k rozšíření využití školní zahrady pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Vybudovali jsme venkovní učebnu se 4 sestavami lavic se stoly vhodnou pro venkovní výuku. Do zahrady byly instalovány naučné prvky – ukázky regionálních kamenů, ptačí budky, 10 infotabulí v podobě naučných her a kvízů, které využívají žáci i mimo výuku, vysadili jsme keltský kalendář, vybudovali vyvýšené záhony na pěstování zeleniny, vysadili jsme méně známé dřeviny a postavili vrbovou chýši. Učitelé připravili 21 pracovních listů vhodných pro výuku ve všech ročnících.  Na realizaci projektu se podíleli žáci a učitelé školy. V zahradě vznikl naučný prostor pro badatelské pozorování, navázání kontaktu dětí s přírodou a získání pracovních dovedností. Pro publicitu projektu jsme vytvořili informační leták ve formě pexesa s fotografiemi ze školní zahrady. Zahradu jsme představili veřejnosti v září 2019 formou komentované prohlídky. 

Fotodokumentace z realizace projektu

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Další informace na www.sfzp.cz a www.mzp.cz

2016

Projekt: Rozvíjení jazykových kompetencí žáků

CZ.1.07/1.1.00/56.0746 
Naše škola využila možnost k zapojení se do projektu v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vybrali jsme si tři šablony.
1) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Hlavním cílem projektu je rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí. Je známo, že v důsledku široké nabídky volnočasových aktivit zájem dětí o knihy a čtení upadá. Čtení knih má však v životě člověka nezastupitelné místo a aktivní čtenářství může dětem ve spoustě věcí pomoci. Do projektu jsme zapojili všechny ročníky kromě prvního. Povinností učitelů českého jazyka bylo vytvořit tematický plán na 10 Čtenářských dílen, ty pak metodicky popsat a v závěrečné zprávě je zhodnotit. Čtenářská dílna probíhala v každém ročníku jednou týdně při hodině čtení či literární výchovy. Žáci si mohli na tuto hodinu přinést jakoukoli knihu dle svého vlastního výběru a z ní si přibližně 20 minut z této hodiny samostatně četli. Pokud si žák žádnou knihu nedonesl, půjčil si knihu ze školní knihovny. Díky zapojení do projektu Čtenářských dílen získala naše škola možnost nákupu přibližně 700 knih do školní knihovny, v níž si může knihu zapůjčit kterýkoli žák naší školy. Věříme, že nová nabídka knih naše čtenáře zaujme. A jakou měl projekt odezvu u našich žáků? Čtenářské dílny se jim opravdu líbily, dokonce spoustu "nečtenářů" se rozečetlo, a to nejen ve škole, a upevnilo se tak v přesvědčení, že "číst je normální". 

2) Zahraniční jazykový kurz pro učitele
V září a říjnu se uskutečnila zahraniční jazyková stáž na Maltě pro pět učitelů z naší školy. Každý den docházeli na jazykový kurz. Ve volných chvílích navštěvovali místní památky a poznávali život a kulturu jiné země. Kurz jim pomohl osvojit si nové postupy při výuce anglického jazyka. Poznali kulturu a zvyky jiné země. Stáž s jazykovým kurzem rozhodně přispěla ke zlepšení jazykových kompetencí a komunikačních schopností pedagogů. Dále přispěla k získání materiálů a metod pro výuku.

3) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
V prosinci vycestovalo 39 žáků za doprovodu 7 učitelů na vzdělávací pobyt do Hastingsu a dalších měst ve Velké Británii. Dětem bylo hrazeno 80% z ceny zájezdu. V Hastingsu žáci navštěvovali kurz, kde se zdokonalili v angličtině. Vše perfektně zvládli a na konci kurzu každý žák obdržel certifikát. Kromě výuky absolvovali velmi bohatý a náročný program. Navštívili Londýn, kde se projeli lanovkou přes řeku Temži, navštívili muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s. Prošli se po mostě Tower Bridge, kolem Buckinghamského paláce, Big Benu a navštívili spoustu dalších památek. 

Projekt: Podpora technického vzdělávání žáků

CZ.1.07/1.1.00/57.0462

Naše škola se zapojila do projektu vyhlášeného MŠMT Výzva č. 57 OP VK pro podporu technických dovedností žáků na druhém stupni. V rámci tohoto projektu s názvem Podpora technického vzdělávání žáků jsme obdrželi finanční dotaci více než 200 000 Kč na vybavení školní dílny a rozvoj profesních dovedností učitelů. Peníze jsme samozřejmě nedostali jen tak, a proto se žáci 9. ročníků pustili do práce a ve dvojicích a trojicích vyráběli krmítka. Pracovali svědomitě a podle připravené dokumentace vytvořili krásné výrobky. Z finanční dotace jsme koupili do dílny nové nářadí pro žáky, na přípravu materiálu elektrické nářadí pro učitele a nakonec jsme pro děti pořídili čtyři miniaturizované dřevoobráběcí stroje. 

Rok 2014

Projekt: Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

Naše škola stala partnerem společnosti AV MEDIA a.s., která patří mezi leadery v oboru technického i metodického poradenství v oblasti ICT na školách a zároveň je předkladatelem projektu. Cílovou skupinou tohoto projektu byli pedagogičtí pracovníci ZŠ i SŠ, kterým se spolu s rozmachem moderních technologií otevírají nové cesty a metody výuky. Cílem bylo získání dalšího ICT vybavení pro potřeby školy, vzdělávání a inspirace pedagogů v oblasti efektivního využívání didaktických IT pomůcek ve vyučovacím procesu. Nové vybavení ICT přispělo k modernizaci, zkvalitnění a zpestření výuky. Pedagogičtí pracovníci během akreditovaných kurzů a následné odborné on-line podpory byli vedeni k získávání zkušeností a nabytí sebejistoty při práci s IC technikou.