Pravidla pro uvolňování žáka a omlouvání jeho nepřítomnosti

  • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu (např. nemoc), je zástupce žáka povinen informovat školu první den nepřítomnosti (nejpozději do tří kalendářních dnů) o důvodu nepřítomnosti (ústně, telefonicky, písemně).
  • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci (např. rekreace, rodinné důvody), požádá zástupce žáka písemně třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti zástupce žáka může uvolnit žáka na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Formulář pro uvolnění je k dispozici v kanceláři školy nebo na www.zsrozmital.cz – odkaz Formuláře
  • Každou nepřítomnost žáka omlouvá písemně zástupce žáka do žákovské knížky nejpozději do tří dnů po jejím ukončení, v odůvodněných případech (např. při podezření ze záškoláctví apod.) může škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad o důvodu nepřítomnosti žáka.
  • Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování nebo jiné předem naplánované aktivity mohou žáci opustit budovu jen se souhlasem třídního učitele (v případě jeho nepřítomnosti zastupujícího TU) nebo učitele následující vyučovací hodiny, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.