Žáci

Kariérové poradenství

Důležité údaje a data ohledně přijímacího řízení:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati. Součástí navržených úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí dle volby uchazeče. V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně některých níže uvedených termínů.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2023/2024 platí zejména:

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2023;

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2024;

  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

  • termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2024; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024;

  • termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2024;

  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2024;

  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2024; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinná jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu (dále také „RVP“) kromě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září, a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2024.
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u konzervatoří a oboru vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2024; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2024, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání 23 této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

 

Odborná pomoc při výběru povolání:

Žáci, kteří se vzdělávají podle našeho ŠVP Klíč do života, mají do praktických činností na 2. stupni povinně zařazený okruh Volba povolání. Problematiku volby povolání zařazujeme i do hodin výchovy ke zdraví, částečně do hodin výchovy k občanství a příležitostně podle možností i do ostatních vyučovacích předmětů. V hodinách praktických činností realizujeme v 8. a 9. ročníku exkurze do různých firem v místě školy a blízkém okolí.

Na nástěnce ve škole pravidelně zveřejňujeme informace týkající se středního školství, zejména co se týče přijímacího řízení. Každý žák obdrží Atlas školství s podrobnými informacemi o jednotlivých oborech. Žáci mají k dispozici podrobný přehled všech učilišť a středních škol nejen v příbramském regionu, ale i v širším okolí. Zástupci SŠ a SOU mají možnost po domluvě s vedením školy navštívit naše žáky a informovat je o možnostech studia na svých školách. Většina z nich se také zúčastní naší tradiční burzy škol, která se koná vždy na podzim pro všechny žáky 9. ročníku a jejich rodiče. Na informativní schůzce představí zástupci své studijní či učební obory a všechny zájemce pozvou na dny otevřených dveří. 

Žáci se rovněž účastní zajímavé besedy s pracovnicí z úřadu práce, která je informuje o situaci na trhu práce a představí profese, které jsou na trhu žádoucí. 

Žáci a jejich rodiče mohou při podávání přihlášek na SŠ a SOU také využít pravidelných konzultací u výchovné poradkyně.