Žáci

Kariérové poradenství

Důležité údaje a data ohledně přijímacího řízení: ZDE

Prezentace k přijímacímu řízení od MŠMT: ZDE

Odborná pomoc při výběru povolání:

Žáci, kteří se vzdělávají podle našeho ŠVP Klíč do života, mají do praktických činností na 2. stupni povinně zařazený okruh Volba povolání. Problematiku volby povolání zařazujeme i do hodin výchovy ke zdraví, částečně do hodin výchovy k občanství a příležitostně podle možností i do ostatních vyučovacích předmětů. V hodinách praktických činností realizujeme v 8. a 9. ročníku exkurze do různých firem v místě školy a blízkém okolí.

Na nástěnce ve škole pravidelně zveřejňujeme informace týkající se středního školství, zejména co se týče přijímacího řízení. Každý žák obdrží Atlas školství s podrobnými informacemi o jednotlivých oborech. Žáci mají k dispozici podrobný přehled všech učilišť a středních škol nejen v příbramském regionu, ale i v širším okolí. Zástupci SŠ a SOU mají možnost po domluvě s vedením školy navštívit naše žáky a informovat je o možnostech studia na svých školách. Většina z nich se také zúčastní naší tradiční burzy škol, která se koná vždy na podzim pro všechny žáky 9. ročníku a jejich rodiče. Na informativní schůzce představí zástupci své studijní či učební obory a všechny zájemce pozvou na dny otevřených dveří. 

Žáci se rovněž účastní zajímavé besedy s pracovnicí z úřadu práce, která je informuje o situaci na trhu práce a představí profese, které jsou na trhu žádoucí.

 

Deváťáci mají také možnost zúčastnit se dvouhodinové besedy s odborníkem v oblasti kariérového poradenství. Pan Mgr. Miroslav Vosmik se snaží přimět žáky k zamyšlení nad jejich zájmy, schopnostmi či dovednostmi, hodnotami, sny a cíli, pohovořil o možnostech, kde a od koho získat informace o budoucím studiu. Žáci a rodiče, kteří projeví zájem, si pak mohou s panem Vosmikem popovídat v podobě individuální konzultace.

 

Žáci a jejich rodiče mohou při podávání přihlášek na SŠ a SOU také využít pravidelných konzultací u výchovné poradkyně.