Žáci

Kariérové poradenství

Důležité údaje a data ohledně přijímacího řízení:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Pro přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 platí zejména:

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení;

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení;

  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2020 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2022; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2022; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2022;

  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2022;

  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2022;

  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2022; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.
Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 28. září 2021 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2022.
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2022.
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

Další informace v brožuře:
Praktická brožura pro rodiče letošních deváťáků i deváťáky samotné.

Odborná pomoc při výběru povolání:

Žáci, kteří se vzdělávají podle našeho ŠVP Klíč do života, mají do praktických činností na 2. stupni povinně zařazený okruh Volba povolání. Problematiku volby povolání zařazujeme i do hodin výchovy ke zdraví, částečně do hodin výchovy k občanství a příležitostně podle možností i do ostatních vyučovacích předmětů. V hodinách praktických činností realizujeme v 8. a 9. ročníku exkurze do různých firem v místě školy a blízkém okolí.

Na nástěnce ve škole pravidelně zveřejňujeme informace týkající se středního školství, zejména co se týče přijímacího řízení. Každý žák obdrží Atlas školství s podrobnými informacemi o jednotlivých oborech. Žáci mají k dispozici podrobný přehled všech učilišť a středních škol nejen v příbramském regionu, ale i v širším okolí. Zástupci SŠ a SOU mají možnost po domluvě s vedením školy navštívit naše žáky a informovat je o možnostech studia na svých školách. Většina z nich se také zúčastní naší tradiční burzy škol, která se koná vždy na podzim pro všechny žáky 9. ročníku a jejich rodiče. Na informativní schůzce představí zástupci své studijní či učební obory a všechny zájemce pozvou na dny otevřených dveří. 

Žáci se rovněž účastní zajímavé besedy s pracovnicí z úřadu práce, která je informuje o situaci na trhu práce a představí profese, které jsou na trhu žádoucí. 

Žáci a jejich rodiče mohou při podávání přihlášek na SŠ a SOU také využít pravidelných konzultací u výchovné poradkyně.