Škola

EVVO

Výchova k trvale udržitelnému rozvoji je jednou z priorit výchovně vzdělávacího procesu na škole. Pod vedením koordinátorů EVVO Mgr. Františka Matějky, Mgr. Hany Sladovníkové se snažíme především budovat v dětech vztah k našemu životnímu prostředí, nabídnout jim alternativu k převážně konzumnímu stylu dosavadního života, osvětlit pojmy jako trvale udržitelný rozvoj, ekologie, ochrana životního prostředí a ekosystémů, recyklace apod.

Na škole máme EVVO zařazenou do výchovně-vzdělávacího procesu od r. 2001. Zpočátku se jednalo o jednotlivé akce - postupně tato výchova prolínala stále do více předmětů. Při tvorbě ŠVP jsme začali řešit EVVO systematicky. Na každý školní rok vypracováváme plán EVVO. Třídíme odpad, zapojujeme se do sběru papíru, hliníku, pet víček a baterií, drobného elektroodpadu pořádáme besedy a exkurze s ekologickou tematikou, využíváme programové nabídky ekocenter (semináře pro učitele, ekovýchovné programy pro děti), spolupracujeme s Podbrdským muzeem, organizujeme projektové dny (Den Země, Den stromu, Den bez aut, Den proti kouření …). 

V roce 2008 se naše škola zaregistrovala do projektu Ekoškola, pomocí kterého posouváme teoretickou výuku environmentální výchovy k praktickým činnostem zaměřeným na ekologizaci školy, ochranu a zlepšení životního prostředí v jejím okolí. Program rovněž přispívá k výchově žáků k udržitelnému rozvoji. Spolupracujeme se sdružením TEREZA, v červnu 2018 jsme získali čtvrtý mezinárodní titul Ekoškola. Plníme úkoly spojené s tématy ODPADY, PROSTŘEDÍ ŠKOLY, VODA, DOPRAVA, ENERGIE, JÍDLO. Mezinárodní program Ekoškola je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy a správních zaměstnanců. V rámci tohoto programu na škole pracuje ekotým, složený ze zástupců žáků 2. – 9. tříd. Žáci se učí o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Sponzorujeme levharta obláčkového v ZOO Praha, kam každoročně žáci z ekotýmu zavítají. Výlet mají jako odměnu za svou celoroční práci.

Dlouhodobý plán EVVO 2022/2026

Klub ekologocké výchovy propůjčuje na léta 2024 -2026 titul

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Středočeský kraj propůjčuje na léta 2024 - 2026 titul

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně