Škola

O škole

Charakteristika školy

Základní škola Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem sdružuje základní školu, školní družinu a školní klub. Škola je úplná s prvním až devátým postupným ročníkem. Kapacita školy je 600 žáků, v současné době škola vzdělává přibližně 440 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. Výuka probíhá převážně ve dvou paralelních třídách v každém ročníku, je-li v ročníku více než 60 žáků, jsou zpravidla vytvořeny tři paralelní třídy. Asi 1/3 z celkového počtu žáků dojíždí z okolních obcí.
Kapacita školní družiny je 150 dětí, kapacita školního klubu je 55 žáků.

Areál školy slouží ke vzdělávání žáků od roku 1964. V letech 2000 – 2003 proběhla rozsáhlá rekonstrukce všech budov. Nyní ke škole patří pavilony 1. stupně, 2. stupně, dvě tělocvičny a areál bývalé mateřské školy, kde jsou umístěny první třídy a čtyři oddělení školní družiny. V areálu školy je nově zrekonstruovaná víceúčelová sportovní plocha s umělým povrchem, asfaltové hřiště, běžecká dráha a sektory pro skok daleký a vrh koulí. Hřiště i obě tělocvičny využívají jak žáci základní a speciální základní školy, tak i členové místní tělovýchovné jednoty a veřejnost.
Žáci školy využívají 35 učeben, z nichž je asi polovina odborných (učebna fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu, rodinné výchovy, čtyři učebny anglického a německého jazyka, dvě učebny informatiky, informační centrum s knihovnou, keramická dílna, kuchyňka s cvičným bytem, dílna). V případě potřeby prostorové uspořádání třídy a pracovního místa respektují nároky žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole je prostor pro školní poradenské pracoviště výchovného poradce a metodika prevence sociálně-patologických jevů. Pro kulturní akce většího rozsahu je možné využívat Společenské centrum města Rožmitál, výstavy žákovských prací pořádáme v galerii Podbrdského muzea.
Prostory školy jsou světlé, čisté a estetické. Na jejich výzdobě se podílejí především žáci a učitelé. Na obědy žáci docházejí do jídelny, která není součástí školy. Škola má bezbariérový přístup.