Výuka žáků 9. ročníku od 11. května 2020

Od 11. 5. 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 prostřednictvím třídního učitele:

vbartlova@zsrozmital.cz

optackova@zsrozmital.cz

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, kde potvrzuje:

  • seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení je ke stažení zde nebo si ho můžete vyzvednout v papírové podobě u hlavního vchodu do školy.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. 
Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat v pondělí, středu a čtvrtek od 8:00 do cca 10:30 hod. Vyučovat se bude matematika a český jazyk. Žáci budou přicházet zadním vchodem na 2. stupeň. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. U hlavních dveří bude dezinfekce, ve třídách a na WC mýdlo a dezinfekce.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

Podrobné informace v metodickém pokynu MŠMT - zde