Výuka žáků 6. - 9. ročníku od 8. června 2020

Od 8. 6. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 6. - 9. ročníku ve škole.
Zájem o docházku zjišťovali třídní učitelé a rodiče se měli vyjádřit do 1.6. 2020.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, kde potvrzuje:
•    seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
•    čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Čestné prohlášení je ke stažení zde nebo si ho můžete vyzvednout v papírové podobě u hlavního vchodu do školy.


Výuka pro jednotlivé ročníky bude probíhat 2x v týdnu.

6.ročník pondělí a čtvrtek
7. ročník úterý a pátek
8. ročník úterý a pátek
9. ročník pondělí a čtvrtek od 11. 6.

Výuka začíná v 8 hodin. První den budou žáci čekat u zadního vchodu na 2. stupeň.  Učitel, který ve skupině učí 1. hodinu, zde na žáky bude čekat a nasměruje je do příslušné učebny. Výuka bude probíhat ve skupinách do 15 žáků. Vyučovací hodiny a přestávky jsou upraveny tak, aby žáci měli 5 vyučovacích hodin a končili v 12:05. První den zjistíme zájem žáků o oběd a od dalšího vyučovacího dne budou moci na oběd chodit. Přístup do jídelny bude umožněn od 12:45, protože do té doby jsou na obědě děti z 1. stupně.  Odchod na oběd bude organizován podle zájmu, do jídelny může přijít pouze omezený počet žáků.

Rozvrh 6. ročníku

Rozvrh 7. ročníku

Rozvrh 8. ročníku

Přehled výuky a učeben

 

Žáci budou přicházet zadním vchodem na 2. stupeň. U vstupních dveří bude dezinfekce, ve třídách a na WC mýdlo a dezinfekce. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Po každé hodině vydezinfikujeme kliky dveří, spínače a vodovodní baterie.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.