Výuka žáků 1. - 5. ročníku od 25. května 2020

Od 25. 5. 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníku ve škole.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 prostřednictvím třídního učitele, který vás od 12. 5. bude kontaktovat.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, kde potvrzuje:
•    seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
•    čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
•    na prohlášení prosíme vyplňte i zájem o oběd a plánovaný odchod (samostatně nebo v doprovodu)
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Čestné prohlášení je ke stažení zde nebo si ho můžete vyzvednout v papírové podobě u hlavního vchodu do školy.


Výuka začíná každý den v 8 hodin. Předpokládaný konec vzdělávacích aktivit je v 11.30 hod., poté bude probíhat oběd a zájmové aktivity. Odpolední aktivity budou zajištěny do 16 hodin. Ranní družina není v provozu. Účast na odpoledních zájmových aktivitách není podmíněna přihlášením do školní družiny. 

Výuka bude probíhat ve skupinách. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 

Maximální počet žáků ve skupině je 15. V těchto skupinách budou žáci chodit i na oběd, skupinyse nemohou v jídelně navzájem setkávat. Samostatně chodit na oběd není možné. Školní jídelna zajistí teplý oběd. Škola připraví rozpis, jak jednotlivé skupiny budou na oběd odcházet.

Třídní učitel bude předběžně zjišťovat zájem o oběd a dobu odchodu ze školy.   

Žáci 2. a 3. ročníku budou přicházet zadním vchodem na 1. stupeň. Žáci 4. a 5. ročníku hlavním vchodem.

U hlavních dveří bude dezinfekce, ve třídách a na WC mýdlo a dezinfekce. Prostory budou vydezinfikovány moderní nanotechnologií, čímž získáme anti-bakteriálně čistý povrch. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Po každé hodině vydezinfikujeme kliky dveří, spínače a vodovodní baterie.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

Podrobné informace v metodickém pokynu MŠMT - zde